Els alumnes de Ciències Aplicades de 4t ESO han realitzat una experiència de determinació del pH utilitzant com a indicador de color un extracte de col llombarda.