AGENDA

Els alumnes hi anoten la seva tasca diària, les dates i resultats d’exàmens. Els professors hi poden fer anotacions puntuals sobre la conducta i la feina diària dels alumnes.

UNIFORME I XANDALL

L’ús de l'uniforme escolar és obligatori els dilluns, dimarts i dijous. El xandall del centre és obligatori els dimecres i els divendres.

ÚS DE MÒBILS I APARELLS ELECTRÒNICS

Els alumnes tenen totalment prohibit utilizar mòbils al centre. Només es podran utilitzar dins l'aula, per a la realització d'activitats i sota la supervisió de professorat. En el cas de que s'utilitzi un mòbil sense permís. Se li retirarà durant una setmana.

Només ho podran dur a les sortides quan el professorat ho autoritzi. En qualsevol cas, el Centre no es fa responsable dels desperfectes o sostraccions d’aquests aparells.

CONVIVÈNCIA I DISCIPLINA

La convivència i la disciplina en el centre ve regulat per Reglament de Règim Intern, el qual inclouen una sèrie d’anotacions tant positives com negatives i una sèrie de mesures. Podeu accedir a un extracte-resum amb els principals punts d’interès.