Ed. Primària

En començar l’etapa d’Educació Primària, els nostres alumnes amplien tots els coneixements adquirits a l’etapa d’Educació Infantil, és a dir, continuen descobrint-se com a persones i formen part d’un entorn d’aprenentatge molt actiu. 

L’adaptació a aquest cicle no resulta un canvi molt difícil per als nostres alumnes, perquè, durant la darrera part de la seva etapa d’Educació Infantil, ja tenen contacte en alguns moments amb els professors d’Educació Primària. Els grups-classe dels darrers cursos d’Infantil fan visites a l’edifici de les aules de Primària i estableixen els primers vincles amb els seus futurs mestres.


En aquesta etapa, la llengua anglesa es treballa des de diferents àmbits, amb la finalitat de treballar les quatre destreses de l’idioma: 

(1)l’expressió oral, (2)l’expressió escrita, (3)la comprensió auditiva i (4) la comprensió lectora. 

D’aquesta manera, els alumnes estan exposats i adquireixen la llengua anglesa no només a la mateixa àrea, sinó també en un ambient diferent d’aprenentatge exclusiu de la pròpia llengua. En concret, aquesta es treballa paral·lelament a una part de l’educació Artística. 

Pel que fa a l’aprenentatge i adquisició de la competència matemàtica, el nostre centre es basa en el treball de les matemàtiques ABN. Aquesta metodologia s’aplica des de l’Educació Infantil i es continua treballant progressivament durant tota l’etapa d’Educació Primària. De forma específica, cal esmentar que aquest mètode provoca que els alumnes siguin capaços de fer servir un excepcional raonament lògic-matemàtic, una excel·lent resolució de problemes, un càlcul mental superior a la mitja i, a més a més, els dona la possibilitat de començar a treballar continguts propis del temari de l’Educació Secundària Obligatòria. 

El nostre centre té una sola línia, per la qual cosa l’etapa d’Educació Primària consta de sis cursos, un per nivell (des de 1r fins a 6è). Aquesta condició afavoreix l’ambient familiar que ens caracteritza. 

Cada curs compta amb el tutor i els especialistes en Educació Física, Música i Anglès. Així mateix, disposem de professorat especialitzat en Pedagogia Terapèutica i Audició i Llenguatge. També formen part del nostre equip auxiliars tècnics educatius i orientadors escolars. 

Finalment, cal esmentar que en aquesta etapa es duen a terme activitats interdisciplinàries, així com projectes comuns a tota l’etapa que, de vegades, poden acollir també als estudiants d’ESO.Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària